نقش تعدیلی هزینه‌های متغیر بر چسبندگی هزینه‌های شرکت‌ها
کد مقاله : 1011-ACC17 (R1)
نویسندگان:
اسفندیار ملکیان کله بستی1، علی فاطری *2، مصطفی ملکیان کله بستی3، ثریا ویسی حصار4
1استاد حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران
3کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
4کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش‌های اخیر درباره رفتار هزینه‌ها بیانگر این است که میزان کاهش هزینه‌ها هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه‌ها هنگام افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه‌ها، چسبندگی هزینه‌ها نام گرفت. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی هزینه‌های متغیر بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: بدین منظور، فرضیه‌های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 150 شرکت طی یک دوره نه ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و چینش داده‌های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین چسبندگی تغییرات هزینه‌های بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه‌های عملیاتی و جمع هزینه‌های شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، هرچه ساختار بهای تمام شده کالای فروش رفته (جمع هزینه‌های) شرکت‌ها از هزینه‌های متغیر بیشتری تشکیل یافته باشد، میزان چسبندگی در تغییرات بهای تمام شده کالای فروش رفته (جمع هزینه‌ها) کمتر (بیشتر) می‌شود.
کلیدواژه ها:
چسبندگی هزینه، ساختار هزینه‌ها، هزینه‌های متغیر.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است