تمرکز مالکیت، شفافیت اطلاعات مالی و روابط سیاسی گسترده با دولت
کد مقاله : 1009-ACC17 (R1)
نویسندگان:
ثریا ویسی حصار *
کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: این پژوهش به بررسی رابطه تمرکز مالکیت، شفافیت اطلاعات مالی و روابط سیاسی گسترده شرکت‌ها با دولت می‌پردازد.
روش: شرکت‌های دارای روابط سیاسی گسترده با دولت از طریق الگوی تصمیم‌گیری چندمعیاره به روش تاپسیس و وزن‌دهی به روش آنتروپی اندازه‌گیری شدند. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 95 شرکت طی یک دوره یازده ساله از سال 1386 لغایت 1396 و با استفاده از آزمون‌های تک متغیره و الگوهای رگرسیونی چند متغیره و چینش داده‌های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین امتیاز افشاء و امتیاز ترکیبی کیفیت گزارشگری مالی در بین شرکت‌های دارای روابط سیاسی گسترده و محدود با دولت تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. همچنین، بین روابط سیاسی با دولت و کیفیت افشاء رابطه معناداری وجود ندارد. علاوه بر این، بین تمرکز مالکیت و کیفیت افشاء رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت، تمرکز مالکیت بر ارتباط بین روابط سیاسی با دولت و کیفیت امتیاز افشاء اثر معناداری ندارد. در حالی که، بر ارتباط بین روابط سیاسی گسترده با دولت و کیفیت امتیاز ترکیبی کیفیت گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه ها:
امتیاز افشاء، امتیاز ترکیبی کیفیت گزارشگری مالی، تمرکز مالکیت، روابط سیاسی، تصمیم‌گیری چندمعیاره.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است