تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین محیط اطلاعاتی و اجتناب مالیاتی شرکت‌ها
کد مقاله : 1008-ACC17 (R1)
نویسندگان:
ثریا ویسی حصار *
کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: این پژوهش به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین محیط اطلاعاتی و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
روش: به منظور اندازه‌گیری اجتناب مالیاتی از معیار اختلاف دائمی مالیات و نرخ مؤثر مالیات نقدی و برای اندازه‌گیری محیط اطلاعاتی از معیارهای اقلام تعهدی اختیاری، حجم معاملات سهام و اندازه مؤسسه حسابرسی استفاده شده است. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 95 شرکت طی دوره یازده ساله از سال 1386 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و چینش داده‌های ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین اقلام تعهدی اختیاری و اندازه مؤسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اما، بین حجم معاملات سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و اندازه مؤسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی اثر منفی و معناداری دارد. در نهایت، نتایج نشان می‌دهد ارتباطات سیاسی بر رابطه بین حجم معاملات سهام و اختلاف دائمی مالیات اثر معناداری ندارد، ولی بر رابطه بین حجم معاملات سهام و نرخ مؤثر مالیات نقدی اثر مثبت و معناداری دارد.
کلیدواژه ها:
محیط اطلاعاتی، اجتناب مالیاتی، ارتباطات سیاسی، تصمیم‌گیری چند‌معیاره.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است