رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و خطر اقامه دعوا علیه حسابرسان
کد مقاله : 1003-ACC17 (R1)
نویسندگان:
رافیک باغومیان1، حسین رجب دری *2
1استادیار حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری حسابداری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سطح فناوری اطلاعات و خطر اقامه دعوا علیه حسابرسان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، متغیرهای نوسان بازده سهام، عملکرد و تمرکز مالکیت نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و دوره زمانی آن شامل سال‌های 1392 تا 1396 و نمونه برگزیده متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش رگرسیون لجستیک در نرم‌افزار Eviews استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش سطح فناوری اطلاعات، خطر اقامه دعوا علیه حسابرسان کاهش می‌یابد. همچنین، با افزایش نوسان بازده سهام و عملکرد، خطر اقامه دعوا علیه حسابرسان افزایش می‌یابد. همچنین، با افزایش تمرکز مالکیت، خطر اقامه دعوا علیه حسابرسان کاهش می‌یابد. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که با افزایش سطح فناوری اطلاعات شرکت، توانمندی حسابرس بیشتر شده و حسابرسی به نحو بهتری انجام می‌شود و در نتیجه، خطر اقامه دعوا علیه حسابرس کاهش می‌یابد. در نتیجه، لازم است به متغیرهای مؤثر بر اقامه دعوا علیه حسابرسان توجه شود.
کلیدواژه ها:
سطح فناوری اطلاعات، خطر اقامه دعوا، حسابرسی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است